หากความรัก…

หากความรักอยู่ที่เงิน เมื่อเงินหมดความรักก็ลด
หากความรักอยู่ที่ตระกลู เมื่อตระกลูสิ้นความรักก็สูญ
หากความรักอยู่ที่หน้าตา เมื่อหน้าตาเหี่ยวความรักก็เฉา

แตหากความรักอยู่ที่ความดี แม้นเวลาผ่านไปกี่สิบปี
ความรักก็ยังคงเหมือนเดิม

Advertising


คำคมหน้าถัดไป